Creatin-Kreatin . Carnitin-Karnitin . HMB . Glutamin . BCAA . Pyruvát . Lecitin . Arginin . Tyrosin . Taurin . Whey Proteiny . Inosin . Kloubní Výživa
Sportovní výživa Sportovní výživa AminoMax
Sportovní výživa - creatin, carnitin, kreatin, proteiny, karnitin Sportovní výživa - akce - Kreatin, Karnitin
Sportovní výživa - creatin, carnitin, kreatin, proteiny, karnitin
Sportovní výživa  kreatin monohydrát creatin carnitin kreatin proteiny karnitin Sportovní výživa - creatin l-carnitin, kreatin, proteiny, karnitin Sportovní výživa - creatin, carnitin, kreatin, proteiny, karnitin
Sportovní výživa aminoMax s nejlepším poměrem cena/kvalita. Jsme s Vámi od r. 2004 www.aminomax.cz | aminoMax.cz
   
 
Whey Protein 82 + BCAA ZDARMA

Obchodní podmínky:

Provozovatelem internetového obchodu a webových stránek www.aminomax.cz je firma Pavel Drška - Aminomax, nám. Svobody 844, 69123 Pohořelice, Česká republika, IČ: 756 12 623, DIČ: CZ7705274071.

1. Základní USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele internetového obchodu a web stránek www.aminomax.cz upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího či jiným způsobem dále specifikovaným v čl. 3.4. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese Aminomax.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese Aminomax.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem (např. jedná se o právnickou osobu či podnikatele), upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou zvláštní ustanovení čl. 11 obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.7. Prodávající tímto informuje kupujícího, že spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel, je možné řešit mimosoudně. Jedná se o způsob řešení sporů mimo obecné soudy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
2. Kupující může provádět objednávání zboží, bez registrace. Ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží (čl. 3.3). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.
3.4. Pro objednání zboží může kupující využít následující způsoby vytvoření objednávky:
a) využitím on-line objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu
b) elektronickou poštou na adrese: prodej@aminomax.cz
c) běžnou poštou, dopisem na adrese: Aminomax.cz. nám. Svobody 844, 69123 Pohořelice.

V případě volby způsobu objednání prostřednictvím on-line formuláře pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“).
V případě, že kupující zvolí variantu pro objednání zboží b) či c), pak pro odeslání objednávky prostřednictvím e-mailu či dopisem je kupujícímu doporučeno uvést následující údaje pro správné vyřízení objednávky:
a) Jméno, příjmení
b) adresa, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
c) e-mail (není nutné)
d) telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží
e) případné doplňující údaje
3.5. V případě, že zákazník zvolí způsob odeslání objednávky prostřednictvím formuláře, pak má možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, to vše před samotným odesláním objednávky. K odeslání objednávky po kontrole údajů kupujícím použije zákazník tlačítko „dokončit objednávku“, po jehož stisknutí dojde k odeslání objednávky. Údaje, jež byly kupujícím v objednávce uvedené, jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen ověřovat jejich pravdivost. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou (potvrzení objednávky), a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou chybným uvedením údajů zákazníkem.
3.6. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží a zákazník se zavazuje prodávajícímu objednané zboží uhradit v plné výši.
3.7. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení platnosti objednávky, a to zpravidla elektronicky (odkazem v souhrnném emailu), nebo písemně či telefonicky.
3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až po obdržení objednávky a zaslání potvrzení elektronickou poštou (emailem) na adresu elektronické pošty (emailu) zákazníka.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
Pro případ dodání zboží na území České republiky:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, cena dopravy je účtováno dle zvoleného typu dopravy, celkové částky nákupu a povahy zboží. Zboží kupující uhradí v hotovosti řidiči přepravní společnosti, který je na vyžádání povinen vystavit potvrzení o přijetí uhrazené částky za zboží a služby při doručení zboží.;
- bezhotovostně převodem v CZK na účet prodávajícího č. 168541556 / 0600 (dále jen „účet prodávajícího“), cena dopravy je účtována dle zvoleného typu dopravy, celkové částky nákupu a povahy zboží. Pro případ dodání zboží na území Slovenské republiky:
- bezhotovostně převodem v EUR : IBAN: CZ18 0600 0000 0001 6854 1556, SWIFT-BIC code: AGBACZPP, č.ú: 168541556/0600 (GE Money Bank)
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 až čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě bezhotovostní platby je zboží kupujícímu odesláno až po uhrazení kupní ceny, výjimečně po domluvě dříve. Cena je splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě objednávky zboží předem s požadavkem kupujícího na možností odeslání později je zboží rezervováno po dobu 14 dnů, poté může prodávající toto zboží vrátit zpět k prodeji. Splatnost kupní ceny v hotovosti či na dobírku při odeslání zboží k zákazníkovi nastává při převzetí zboží.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího v případě bezhotovostní platby nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či jiné platby vůči prodávajícímu kupující a prodávající sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení kupujícího, který je podnikatelem (tedy při nákupu použije své IČ), s úhradou kupní ceny či jiné platby vůči prodávajícímu kupující a prodávající sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Slevy platí do data konce platnosti uvedené v popisu slev, nebo do vyprodání promo zásob. Sleva se nevztahuje na již zlevněné produkty. Maximální výše slevy v Kč na 1 nákup je uvedena v popisu slevy.
4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo zašle společně se zbožím či předá osobně.
5. odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který si zboží objednal jinak než osobně, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího prodej@aminomax.cz. V tomto případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, faktury, jméno a datum nákupu.
5.4. Prodávající poskytuje pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy i Vzorové poučení o právu kupujícího na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. Toto poučení je nedílnou součástí obchodních podmínek.
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.7. Kupující bere na vědomí, že v případě, že zboží jím vrácené bude poškozeno či zničeno, vzniká prodávajícímu vůči zákazníkovi právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.8. Kupující bere dále na vědomí, že nevyzvednutí objednaného zboží (zásilky) se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy. Kupní smlouvu je nutno výslovně zrušit.
5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s výše uvedeným především v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
- kupující vyplnil chybné či neúplné kontaktní údaje, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.
- objednávka zůstala ze strany kupujícího nepotvrzena či neuhrazena déle než 14 kalendářních dní
- objednávka nebyla za strany kupujícího v řádném termínu vyzvednuta
5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. přeprava a dodání zboží
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky či naopak přelepení páskou dopravce, poškození krabice, apod.) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Stane-li se, že zásilka přijde viditelně potlučená, zdeformovaná, natržená, nebo přelepená páskou dopravce, kupující by měl požádat přítomného řidiče přepravní společnosti o zaznamenání těchto skutečností do protokolu při přebírání. Jedná se o tzv. převzetí s výhradou. Kupující přepravci sdělí své výhrady k zásilce a požádá o jejich sepsání do předávacího protokolu. Poznámka o jakkoliv poškozeném obalu je velmi důležitá! Pokud po rozbalení zásilky s uvedenou výhradou (např.: k poškozenému/promáčklému obalu) kupující zjistí škodu na zboží, usnadňuje uvedení výhrady uznání reklamace .
6.6. Při zjištění škody na zásilce je povinen kupující tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu všeobecně platným komunikačním prostředkem, případně osobně. Pokud se pro posouzení škod na zásilce vyžaduje obrazový záznam či jiná dokumentace, využije se libovolného písemného styku, s tím že rychlejší a preferovaný je e-mailový prodej@aminomax.cz. Odeslání dokumentace a obrazového záznamu musí proběhnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Příloha emailu musí obsahovat důkladné zdokumentování zásilky fotografiemi (obal včetně přepravního štítku, vystýlka, vlastní poškozené zboží), zápis o stavu zásilky spolu s kopií dokladu o zaplacení. Prodávající se následně spojí s kupujícím a zahájí řízení náhrady škody.
6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.8. Doručování zásilek probíhá, v pracovních dnech, individuálně je možné doručení i v sobotu, neděli nebo o svátcích. Je nutné uvést takovou adresu doručení, na které se příjemce (kupující) nebo jím pověřená osoba v pracovních dnech v těchto časech vyskytuje (např.: adresa zaměstnání, sousedé, příbuzní apod.)
6.9. Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen. U nákupu nad 1499,- Kč má kupující poštovné zdarma. V rámci ČR a Slovenska zboží doručuje přepravní společnost DPD, PPL, InTime, Geis, Zásilkovna, Česká pošta a Slovenská pošta. Dodací lhůty se zpravidla běžně pohybují v rozmezí od 1 - 3 pracovních dní.

Ceny poštovného a balného pro doručování zboží na území České republiky:

jsou uvedeny v internetovém obchodě při objednávání zboží v objednávkovém formuláři, na webových stránkách v popisku u zboží, v potvrzení objednávky zasílaném emailem na adresu kupujícího.


Ceny poštovného a balného pro doručování zboží na území Slovenské republiky:

Na Slovensko je možná zasílat dobírkou. Poštovné dobírkou na Slovensko je 8.0 Euro. Při hmotností zboží nad 5.0 kg se sjednává cena dopravy na Slovensko individálně a po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. Cena dopravy u zásilek težších 5.0 kg se může lišit od uváděné ceny 8.0 Eur.

6.10. Postup při doručení jiného zboží, než bylo objednáno:

V případě, že balík kupující převezme a po jeho otevření zjistí, že mu byla doručena jiná objednávka/jiné zboží, výrobky NEOTEVÍRÁ ani jejich obaly jinak NEPORUŠUJE. Vše důkladně zdokumentuje fotografiemi (krabici včetně přepravního štítku, fakturu, obsah balíku - tedy veškeré zboží). Poté se neprodleně obrátí na e-mailovou adresu info@aminomax.cz a v příloze zašle také všechny fotografie a podklady. Prodávající kupujícího následně zkontaktuje za účelem vyřešení záměny. Je důležité jednotlivé výrobky neotevírat. V opačném případě budou kupujícímu otevřené výrobky přiúčtovány.

7. Dodací lhůty
7.1. V případě objednávky zboží z běžné nabídky prodávajícího bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím, nebo od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Není-li vyřízení objednávky v tomto termínu možné, bude tak kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dní od přijetí objednávky oznámeno, případně sdělen nový termín dodání.
Není-li vyřízení objednávky v tomto termínu možné, bude tak kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dní od přijetí objednávky oznámeno, případně sdělen nový termín dodání.
7.2. U objednávek s dopravou je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít a to nejpozději do 7 kalendářních dní od předání zásilky do přepravy, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je přiložena v balíku nebo zaslána na elektronickou poštu kupujícího.
8. Práva z Vadného plnění
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdrží reklamaci (kdy projev vůle spotřebitele dojde prodávajícímu). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
9. další práva a povinnosti smluvních stran
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů kupujícího – fyzické osoby

10.1 Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

10.2. Prodávající informuje kupujícího, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem vyřízení jeho objednávky (vedení záznamu objednávky), výkonu práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, plnění zákonných povinností spojených s vedením účetnictví, a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje"). Podmínka zákonnosti ve smyslu ust. Článku 6 Nařízení je v případě uvedeného zpracování osobních údajů splněna.

10.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.4. Kupující uděluje odesláním objednávky souhlas se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely, jako je zasílání obchodních sdělení a informací prostřednictvím emailu a jiných komunikačních prostředků. Provedením a odesláním objednávky souhlasí zákazník s obchodními podmínkami a zasláním informačního emailu ohledně potvrzení objednávky, oznámení o stavu odeslaní objednávky a jeho doručení a souhlasí s odběrem newsletteru na jím zadaný email. Za správnost zadané emailové adresy a kontaktních údajů je zodpovědný kupující. Prodejce nenese odpovědnost za chybně zadané údaje. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely však není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy a kupující jej může i výslovně odmítnout udělit a může jej kdykoli odvolat prostřednictvím emailu uvedeného níže nebo jej může odvolat prostřednictvím odkazu k odhlášení ze zasílání obchodních sdělení.

10.5.Veškeré údaje získané od kupujícího jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nebudou bez souhlasu kupujícího poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Faktury a další účetní doklady mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

10.6. Prodávající v souladu s Článkem 12 a násl. Nařízení poskytuje kupujícímu následující informace:
- Správcem osobních údajů je prodávající. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: prodej@aminomax.cz.
- Účely zpracování osobních údajů jsou plnění kupní smlouvy a zákonných povinností prodávajícího (zpracování osobních údajů pro marketingové účely podléhá zvlášť udělenému souhlasu kupujícího).
- Případnými příjemci osobních údajů vyjma již výše uvedených subjektů jsou toliko orgány, vůči nimž plní prodávající své zákonné povinnosti.
- Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
- Osobní údaje budou uloženy po dobu, která vyplývá z obecně závazných právních předpisů pro archivaci účetních podkladů a daňových dokladů, tj. 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.
- Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi prodávajícího. Kupující má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
- Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je zákonným požadavkem a jejich neposkytnutí by mělo za následek nemožnost dostát povinnostem prodávajícího vyplývajícím z uzavření kupní smlouvy s kupujícím, jakož i jeho dalším zákonným povinnostem.
- Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
- Prodávající nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným než uvedeným účelem.
- Kupující má právo žádat prodávajícího o potvrzení, zda osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.
- Opakované kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být prodávajícím zpoplatněny.

10.7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11. Zvláštní ustanovení pro případy, kdy kupující není spotřebitelem
11.1. V případech, kdy kupující není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5.1 až čl. 5.7, čl. 8.2 až čl. 8.5 a čl. 9.3 obchodních podmínek nepoužijí.
11.2. V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající nese odpovědnost pouze za újmu, kterou prodávající zavinil.
12. Záverečná ustanovení
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří Vzorové poučení o právu kupujícího na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Aminomax.cz Pavel Drška, nám. Svobody 844, 69123 Pohořelice, adresa elektronické pošty prodej@aminomax.cz.

V Pohořelicích dne 04.04.2019

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv


A. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni
a) uzavření smlouvy,
b) v případě uzavření kupní smlouvy: kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.,
c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí: kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, nebo
d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu: kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat: Aminomax.cz Pavel Drška, nám. Svobody 844, 69123 Pohořelice, adresa elektronické pošty prodej@aminomax.cz formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu obdržené finanční prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, a to všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl kupujícím zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud si kupující a prodávající výslovně neurčí jinak. Kupujícímu tím nevzniknou žádné další náklady.
Platba bude kupujícímu vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo dříve, prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, kupující zašle zpět nebo je předá na adrese Aminomax.cz Pavel Drška, nám. Svobody 844, 69123 Pohořelice, adresa elektronické pošty prodej@aminomax.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3 Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

B. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Aminomax.cz Pavel Drška
nám. Svobody 844
69123 Pohořelice
e-mail: podej@aminomax.cz

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

- Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


 
 
zpět
 
Novinky !

Vitamín C
Vitamín C 500mg

INOSIN - legální doping na cvičení
Inosin - legální doping na cvičeníVitamínová akce:
VITAMÍN C zdarma přidáme ke každé objednávce nad 2000,-


+ k tomu automaticky Betakaroten zdarma a Poštovné zdarma

| Sportovní výživa aminoMax |
Obchodní podmínky, doručení zboží a poštovné AminoMax